Algemene voorwaarden

Bekijk onze algemene voorwaaden online of download hem via onderstaande button.

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVERING VAN DIENSTEN JDA VERKEER & VEILIGHEID BV

1. Definities
Diensten: alle door JDA aangeboden en geleverde diensten op het gebied van de inzet van verkeersregelaars, chauffeurs, monteurs en dergelijke en aanverwante diensten.
Opdracht(en):de te verrichten Diensten door JDAen Opdrachtgever die Schriftelijk zijn overeengekomen.
Opdrachtgever: de rechtspersoon die eenopdracht aan JDA verstrekt tothet leveren van Diensten.
Ondergeschikten:de door JDA ingeschakeldeperso(o)n(en) ter uitvoering van de opdracht, waaronder mede begrepen de oproepkracht.Schriftelijk: per post of per e-mailbericht.JDA:JDA Verkeer & Veiligheid B.V.
Voorwaarden:de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden Levering van Diensten van JDA Verkeer & Veiligheid.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes,Opdrachten, opdrachtbevestigingen enovereenkomsten van JDA.
2.2 Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen enkel Schriftelijk met instemming van JDA worden gemaakt.
2.3 Bij strijdigheid tussen de tekst van de Voorwaardenende tekst van de algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever prevaleren de Voorwaarden. Bij strijdigheid van beide sets algemene voorwaarden (van Opdrachtgever en -nemer) en de overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.
2.4 Indien een van de bepalingen uit de overeenkomst, dan wel deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de overeenkomst en Voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden.
2.5 JDA is bevoegd de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Overeenkomst
3.1 Opdrachten tot het afnemen van Diensten, worden door de Opdrachtgever gericht aan planning@jdaverkeerenveiligheid.nl, dan wel via Whatsapp aan JDA kenbaar gemaakt en in ieder geval voorzien van de volgende informatie: de exacte locatie waar de Opdracht moet worden uitgevoerd; datum en tijd van de uitvoering van de Opdracht; de duur van de Opdracht; het aantal benodigde personenende contactpersoon van de Opdrachtgever.Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekteinformatie.
3.2 Slechts na Schriftelijke bevestiging van de Opdracht door JDA, zal JDA tot uitvoering van de Opdracht overgaan. Tot aan het moment van bevestiging door JDA is er slechts sprake van een vrijblijvend aanbod.
3.3 De overeenkomst tussen JDA en Opdrachtgever komt tot stand op het moment van:a. Ondertekenen van deovereenkomst door Partijen; b. Schriftelijk bevestigenvan de Opdracht van Opdrachtgever door JDA;c. Aanvang van JDA met het verrichten van haar Dienstendooruitvoering te geven aande Opdracht of de overeenkomst.
3.4 (Mondelinge)afspraken die na de bevestiging van de Opdracht en/of na het sluiten van de overeenkomst worden gemaakt, al dan niet door Ondergeschikten van JDA, binden JDAslechtsnadat deze Schriftelijk door JDA zijn bevestigd.

4. Gegevens
4.1 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan JDA verstrekte gegevens en informatie.
4.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken aan JDA ter beschikking zijn gesteld, heeft JDA het recht om de daardoor ontstane kosten in rekening te brengen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

5. Prijzen
5.1 De prijsopgaven en offertes van JDA zijn leidend, eventuele prijswijzigingen voorbehouden.
5.2 JDA is altijd gerechtigd eenzijdig haar prijzen te wijzigen.
5.3 De vermelde prijzen voor de door JDA aangeboden Diensten zijn in Euro’s, exclusief BTW, tenzij anders Schriftelijk vermeld.
5.4 Voor alle extra Diensten die JDA in het kader van de overeenkomst verricht, waaronder begrepen maar niet uitsluitend de inzet van extra Ondergeschikten, is JDA gerechtigd een extra bedrag in rekening te brengen.

6. Tijdstip van de uitvoering van de opdracht
6.1 Het tijdstip van de uitvoering van de Opdracht geschiedt zoveel mogelijk conform het Schriftelijk overeengekomen tijdstip, behoudens vertraging vanwege een verkeersongeval, file en/of een defect vervoersmiddelwaarvan JDA onverwijld mededeling doet aan Opdrachtgever en zal informeren over het nieuwe tijdstip. JDA zal het Schriftelijk overeengekomen tijdstip zoveel als mogelijk respecteren, doch is er geen sprake van een fatale termijn.
6.2 Overschrijding van het Schriftelijk overeengekomen tijdstip zal geen verzuim of aansprakelijkheid van JDA met zich medebrengen.

7. Facturen
7.1 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, moeten betalingen aan JDA binnen 30 dagen na factuurdatum worden voldaan. Nalatigheid van Opdrachtgever bij het afnemen van de Diensten of reclamering, laat de betalingsverplichting onverlet.
7.2 Indien Opdrachtgever niet betaalt binnen de termijn van 30 dagen, geldt er achtereenvolgens een tweede betalingstermijn van 14 dagen en een derde betalingstermijn van 7 dagen. Blijft betaling door Opdrachtgever na de derde betalingstermijn uit, dan verkeert Opdrachtgever in verzuim en dient hij een rentevergoeding te betalen gelijk aan de wettelijke (handels)renteen alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, berekend conform de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten.
7.3 Nadat Opdrachtgever in verzuim geraakt of in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, ondercuratelestelling van Opdrachtgever, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn vanaf dat moment alle bij JDA op Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
7.4 Het recht van reclamatie inzake de juistheid van de factuur vervalt na verloop van een termijn van 30 dagen na factuurdatum.

8. Annulering
8.1 Indien Opdrachtgever de overeenkomst annuleert, ongeacht op welk momenten ongeacht of er reeds uitvoering aan de overeenkomst is gegeven, is Opdrachtgever gehouden 100% van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) als annuleringskosten aan JDAte betalen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2Annulering dient Schriftelijk te geschieden.

9. Opschorting/ontbinding
9.1 JDA is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, Schriftelijk te ontbinden of op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van JDA om, in plaats van ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
a) Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt dan wel dat aan hem surseance van betaling wordt verleend;
b) het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd dan wel het Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
c) op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd.

9.2 Indien JDA op grond van dit artikel de overeenkomst ontbindt dan wel opschort, dan is elke vordering van JDA op Opdrachtgever direct opeisbaar.

10. Aansprakelijkheid
10.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan haar zijde is de aansprakelijkheid van JDAbeperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde (exclusief BTW) van de betreffende overeenkomst. JDA is te allen tijde slechts aansprakelijk tot aan het bedrag van de dekking die de verzekering biedt.
10.2 JDA is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
10.3 Opdrachtgever is gehouden JDA te vrijwaren van alle mogelijke aanspraken van derden, ter zake van beweerdelijke schade, uit welke hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de overeenkomst geleverde Diensten.
10.4 Opdrachtgever zal de Diensten verricht door JDA doen plaatsvinden met inachtneming van de eisen geldend bij of krachtens wettelijke voorschriften ten aanzien van de arbeidsomstandigheden en de veiligheid op en rond de werkplek.

11. Overmacht
11.1 In geval van een overmachtssituatie is JDA niet aansprakelijk voor vertraging of tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
11.2 JDA zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren indien er sprake is van een overmachtssituatie.
11.3 Als niet toerekenbare tekortkoming aan JDAwordt verstaan elke van JDAonafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien -die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk maakt, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend wordt begrepen:
a) schade als gevolg van natuurrampen en/of ernstige weersomstandigheden (stormschade);
b) werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt;
c) ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers;
d) brand of ongevallen in het bedrijf van JDA;
e) storingen in het e-mailverkeer en/of inWhatsapp;
f) schade als gevolg van een verkeersongeval, fileen/of defect vervoersmiddel,waardoor de ingezette perso(o)n(en) niet (tijdig) arriveert/arriverenop de plaats van de uitvoering van de opdracht.

11.4 Gedurende de overmachtssituatie is JDA gerechtigd de op haar rustende verplichtingen op te schorten.
11.5 Indien JDA door overmacht van tijdelijke (langer dan 3 maanden) of blijvende aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst te ontbinden.
11.6 Indien JDA in het geval van een overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dient Opdrachtgever de voor dit deel verschuldigde prijs te voldoen aan JDA.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op de onderhandelingen, Voorwaarden en overeenkomst met JDA en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen Partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de RechtbankOost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch.

Meer informatie?

Ontdek nu onze diensten en neem contact met ons op voor een advies op maat!